SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

         Số: 47 /KH-TT

 

         Thạnh Trị, ngày 30 tháng 10 năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2016-2017

 

Căn cứ thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ  Kế hoạch số 2224/ KH-SGDĐT, ngày 25/10/2016 của Sở Giáo dục & đào tạo Sóc Trăng về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017

Trường THPT Thạnh Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích - Yêu cầu

1. Mục đích

- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Tổ chuyên môn trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

- Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Nhà trường dựa vào kết quả đánh giá làm cơ sở để xếp loại giáo viên cuối năm học.

 1. II.               Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường

 1. III.            Nôi dung, thời lượng bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các nội dung do Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng

 1. 1.      Nội dung do Bộ GD&ĐT biên soạn : Giáo viên chọn trong Module trong tài liệu của Bộ GD & ĐT
 2. 2.      Nội dung do Sở GD & DDT Sóc trăng triển khai

IV. Cách thức triển khai

Các nội dung BDTX trên được triển khai qua 3 hình thức tự học, học tập trung, học từ xa kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thí nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, cụm trường, trong đó:

          1. Bồi dưỡng tập trung: Trường tập huấn chung theo các nội dung do Sở GD tổ chức.

          2. Bồi dưỡng theo hình thức tự học

           Giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất. Mỗi GV có một cuốn sổ ghi các nội dung đã được tập huấn, bồi dưỡng tập trung, ghi lại các nội dung tự bồi dưỡng theo nội dung đã được hướng dẫn.

          3. Bồi dưỡng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Viết SKKN đề tài NCKH; Báo cáo chuyên đề; trao đổi chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tăng cường học tập nâng cao trình độ CNTT, khai thác tài liệu học tập trao đổi kinh nghiệm qua Internet, e-mail giữa giáo viên trong nhà trường, GV trường bạn.

 1. V.    Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
  1. 1.      Đánh giá kết quả BDTX

                Đối với giáo viên: Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo tháng và theo năm học: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề, sổ bồi dưỡng thường xuyên. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

              - Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

              - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

 1. 2.      Cách tính điểm và đánh giá kết quả BDTX

      - Nội dung 1: Thang điểm 10

      - Nội dung 2: Thang điểm 10

      - Nội dung 3: Thang điểm 10: SKKN, NCKH, báo cáo chuyên đề…

      Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung 1 + ĐTB nội dung 2 + ĐTB nội dung 3)/3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy đinh hiện hành.

 1. VI.  Xếp loại kết quả BDTX

                  Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

                 - Loại TB : nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

                 - Loại Khá (K): nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

                 - Loại Giỏi (G): nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

                  - Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học

                  Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên hàng năm của trường.

 1. VII.         Tổ chức thực hiện
  1. 1.      Ban giám hiệu:

-  Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

-  Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng, giáo viên.

-  Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.

-  Quản lí, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn.

-  Nhà trường tổ chức tổng hợp, đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn).

-  Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

-  Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 1. 2.      Tổ chuyên môn

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về Lãnh đạo nhà trường.

-  Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTXGV; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ.

-  Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường.

 1. 3.      Giáo viên

-  Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường.

-  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 1. VIII.      Quy định hồ sơ
  1. 1.      Cá nhân

-  Kế hoạch BDTX của TCM;

-  Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

-  Tài liệu theo từng nội dung quy định;

 1. 2.      Tổ Chuyên môn

-  Kế hoạch BDTX của TCM;

-  Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;

-  Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

 1. IX.   Quy trình thực hiện

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

Tháng

11 - 2016

- Xây dựng, phổ biến kế hoạch BDTX nhà trường năm học 2016-2017

- Học tập, quán triệt Thông tư số 30/BGDĐT ngày 8/8/2010 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT

- Xây dựng kế hoạch BDTX của TTCM

- GV xây dựng kế hoạch BDTX

 (TTCM thu, ký duyệt Kế hoạch BDTX của tổ viên và nộp về PHT phụ trách hạn cuối ngày 08/11/2016)

- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên

- BGH

- TTCM,TPCM

- CBQL,GV

 

Tháng

12 -  2016

- Bồi dưỡng tập trung các chuyên đề theo kế hoạch của Sở tập huấn.

- Tổ chức tập huấn lại các nội dung tiếp thu chuyên đề ở Sở cho GV toàn trường.

- Đăng ký đề tài SKKN, NCKH, chuyên đề chuyên môn năm học 2016-2017

- Triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn

- SGD-ĐT

- BGH

- TTCM, TPCM

- CBQL. GV

 

Tháng

01-2017

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Tổ CM

- TTCM

- CBQL, GV

 

Tháng

02-2017

 - Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- TTCM, BGH, GV

 

Tháng

03-2017

 - Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Chấm SKKN, đề tài NCKH.

 

- BGH, TTCM, CBQL, GV, Tổ trưởng

 

Tháng

4-2017

- Báo cáo kết quả SKKN đề tài NCKH.

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- CBQL, TTCM

- BGH

 

Tháng

5-2017

- Kiểm tra, đánh giá công tác BDTX năm học 2016-2017

- Tập hợp kết quả báo cáo về Sở GD & ĐT Đắk Lắk

 

- CBQL, TTCM.

 

 

    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận                                                                        

- Phòng TCCB – Sở GDĐT (để báo cáo)

-  Hiệu trưởng, PHT (để chỉ đạo)

-  TTCM, GV (thực hiện)

- Website nhà trường

- Lưu VT.  

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO