KẾ HOẠCH Công tác Kiểm tra nội bộ Năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Số:……/KH-TT

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                       Thạnh Trị, ngày 12  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác Kiểm tra nội bộ

 Năm học 2017-2018

 
 

 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng;

Căn cứ Công văn số 1679 SGDĐT-TTr, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2016-2017;

Nay Hiệu trưởng trường THPT Thạnh Tân định hướng kế hoạch hoạt động kiểm tra nội bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KIỂM TRA

          1. Mục đích:

          - Nhằm góp phần thực hiện nghiêm chính sách, pháp  luật, việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các tổ chuyên môn, thông qua các hoạt động kiểm tra toàn diện, kiểm tra hoạt động sư phạm và kiểm tra chuyên đề.

          - Làm tốt nhiệm vụ tư vấn và thúc đẩy nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giảng dạy và giáo dục.

          2. Yêu cầu:

          - Hiệu trưởng nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể và hướng dẫn các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện.

          - Ra quyết định thành lập các tổ kiểm tra theo kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          - Phối hợp tốt với các thành viên trong và ngoài tổ chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra được phân công.

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc hội họp, sinh hoạt chuyên đề, ...

2. Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động kiểm tra hành chính và kiểm tra chuyên đề, chú trọng kiểm tra các tổ chuyên môn hoặc bộ phận có dấu hiệu vi phạm pháp luật, qui chế chuyên môn, các vấn đề bức xúc trong giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các tổ chuyên môn.

4. Tăng cường công tác phối hợp với các bộ phận, đoàn thể có liên quan trong hoạt động kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Hiệu trưởng nhà trường sau mỗi đợt kiểm tra.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Về công tác tổ chức

         Đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đủ khả năng tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTH). Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước hết là các thành viên Ban KTNBTH về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục; góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

  1. Về hoạt động kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên và kiểm tra chuyên đề

          Xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung vào nội dung kiểm tra các hoạt động trong nhà trường, kiểm tra các chuyên đề; kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo và kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn theo Hướng dẫn số 46/HD-TTr, ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc hướng dẫn quy trình, nội dung và các biểu mẫu công tác kiểm tra nội bộ trường học.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

a) Chỉ đạo các tổ chuyên môn và các bộ phận tập trung rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, kiên quyết xử lý người lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đông người. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần thận trọng xem xét, xác minh; nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, có văn bản trả lời công dân theo quy định.

b) Thực hiện phòng chống tham nhũng qua việc tổ chức thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập và tài sản cá nhân trong nhà trường theo qui định; chi trả nguồn thu cá nhân qua thẻ ATM; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch tài chính, trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, đi học, khen thưởng và các quyền lợi khác.

IV. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA HÀNG THÁNG:

Tháng

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

 

 

    9

- Ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 06 GV và lồng ghép chuyên đề:“Việc sử dụng đôi ngũ, phân công giáo viên”

- Tiếp công dân và giải quyết  KNTC

(nếu có)

13/9/2017

 

9/2017

 

 

Thường xuyên.

   HT

 

Ban KTNB

 

 

   HT

 

 

 

  10

- Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 08 GV

- Kiểm tra chuyên đề “Hồ sơ sổ sách năm học 2017-2018”

- Tiếp công dân và giải quyết  KN-TC.(nếu có)

 

13/10/2017

10/2017

20/10/2017

 

Thường xuyên

Ban KTNB

Ban KTNB

Ban KTNB

 

HT

 

 

  11

- Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 08 GV

- Kiểm tra chuyên đề “Chấm trả bài kiểm tra và thực hiện chương trình”

- Tiếp công dân và giải quyết KN-TC (nếu có)

15/11/2017

11/2017

20/11/2017

 

Thường xuyên

Ban KTNB

Ban KTNB

Ban KTNB

 

HT

 

 

 

12

- Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 GV

- Kiểm tra chuyên đề  “Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học của các tổ chuyên môn”

- Tiếp công dân và giải quyết KN-TC (nếu có)

15/12/2017

12/2017

20/12/2017

 

 

Thường xuyên

Ban KTNB

Ban KTNB

Ban KTNB

 

 

HT

 

01

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 GV

- Kiểm tra chuyên đề  “Dạy nghề phổ thông – Tin học”

- Tiếp công dân và giải quyết KN-TC (nếu có)

01/2018

19/01/2018

 

Thường xuyên

Ban KTNB

Ban KTNB

 

HT

 

 

 

Tháng

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

02

- Nắm tình hình trước và sau Tết Nguyên Đán

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 GV

- Kiểm tra chuyên đề  “Quản lý  ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường”.

- Tiếp công dân và giải quyết KNTC

(nếu có)

02/02/2018

 

02/2018

20/02/2018

 

 

Thường xuyên

BGH

 

Ban KTNB

Ban KTNB

 

 

HT

3

- Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn - Kiểm tra hoạt động sư phạm 08 GV

- Kiểm tra chuyên đề  “Chấm trả bài kiểm tra và thực hiện chương trình”

- Tiếp công dân và giải quyết KNTC

(nếu có)

02/3/2018

3/2018

20/3/2018

 

Thường xuyên

Ban KTNB

Ban KTNB

Ban KTNB

 

HT

4

- Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn - Kiểm tra hoạt động sư phạm 08 GV

- Kiểm tra chuyên đề  “Giáo dục Dân tộc trong nhà trường”

- Tiếp công dân và giải quyết KNTC

(nếu có)

02/4/2018

4/2018

20/4/2018

 

Thường xuyên

Ban KTNB

Ban KTNB

Ban KTNB

 

HT

5

- Chuẩn bị các điều kiện cho hội đồng coi thi THPTQG.  Tập huấn nghiệp vụ coi thi THPTQG  cho CB-GV

- Kiểm tra chuyên đề  “CSVC chuẩn bị thi THPTQG”

- Tiếp công dân và giải quyết KNTC

(nếu có)

04/4/2018

 

 

21/5/2018

 

Thường xuyên

BGH

 

 

Ban KTNB

 

HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ đến các tổ chuyên môn và các bộ phận trong trường để có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm học.

- Hàng tháng các tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch phối hợp với BGH và giáo viên có kinh nghiệm được phân công tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra các chuyên đề theo kế hoạch

- Đề nghị các Tổ trưởng chuyên môn nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt các qui định và phối hợp tốt với BKTNB

Nơi nhận:

- Phòng Thanh tra (Sở GD&ĐT)

- BGH

- Các TTCM ;     

- Lưu: VT,VP

                HIỆU TRƯỞNG