SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

 
  

 

 

Số:   /KH-TT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

 

 

Thạnh Trị, ngày 06  tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản-Toàn diện Giáo dục & Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 

         Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

           Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kếa hoạch hành động của ngành Giáo dục; Chương trình hành động số 32-CTr/TU  của Tỉnh ủy; Kế hoạch hành động số 561/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND Tỉnh và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

              Trường THPT Thạnh Tân xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo phong trào sôi nổi trong toàn trường, thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục trong điều kiện hiện nay.

- Nâng cao trình độ nhận thức về yêu cầu đổi mới của Đảng về giáo dục cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Từng cán bộ, giáo viên có kế hoạch cụ thể thực hiện đổi mới trong công tác quản lý và giảng dạy của mình.

- Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với học sinh và sự phát triển giáo dục của nhà trường.

- Đảm bảo nâng cao chất lượng, giáo dục toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng với yêu cầu thực tế của xã hội.

II. NỘI DUNG

- Quán triệt nghiêm túc kết hợp triển khai nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

- Từng cán bộ giáo viên nhận thức sâu sắc về Nghị quyết số 29/NQ-TW

- Nhà trường và các tổ chức, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác giảng dạy của đơn vị và các cá nhân.

- Đảm bảo việc đẩy mạnh chất lượng từng bài giảng cụ thể theo hướng tinh giảng, chuẩn hóa kiến thức cho học sinh.

- Đầu tư nghiên cứu, tìm tòi áp dụng các phương pháp dạy học, kết hợp hài hòa với các phương tiện dạy học hiện đại để học sinh hiểu bài và biết vận dụng thành thạo các kiến thức vào thực tế.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Công tác tư tưởng, tuyên truyền

- Quán triệt sâu sắc về quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường.

- Xác định trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường của các tổ chức đoàn thể đối với Đảng, nhà nước, với nhân dân trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện

- Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh về việc đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.

- Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW, góp phần xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức trách nhiệm cho học sinh. Xây dựng ý chí vượt khó khăn trong học tập, lòng say mê nghiên cứu, ham hiểu biết vươn lên tự chủ trong việc tiếp thu kiến thức cho học sinh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội tạo sự đồng thuận, ủng hộ về mọi mặt trong công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học

* Đổi mới nội dung phương pháp:

- Thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, phát triển hài hòa giữa giáo dục đức, trí, thể, mỹ với dạy người, dạy chữ, dạy nghề

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, phát huy khả năng sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp dạy học mới, kết hợp hài hòa với phương pháp dạy học truyền thống để có giờ dạy đạt hiệu quả và chất lượng.

- Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Biến quá trình dạy học thành quá trình tự đào tạo. Học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt kiến thức, tích lũy và vận dụng thành thạo kiến thức.

- Khắc phục lối truyền thụ áp đặt ghi nhớ máy móc không phát huy được khả năng chủ động sáng tạo của học sinh và tiếp nhận kiến thức thụ động không hiệu quả.

- Dạy cách học, cách nghĩ để giải quyết vấn đề, tự tìm ra con đường nhanh nhất cho bản thân trong quá trình tiếp thu kiến thức. Dạy cách học, tư duy, suy nghĩ hiểu sâu sắc kiến thức không học vẹt, học thuộc lòng.

- Khuyến khích tự học, tự nghiên cứu tiếp nhận kiến thức mới, xây dựng tính tự chủ, độc lập sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Kết hợp cách làm việc theo nhóm trong nghiên cứu bài giảng để nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức.

- Mỗi học sinh đều có năng lực riêng nên phải biết khuyến khích học sinh phát huy sở trường của mình trong hoạt động tập thể.

- Mỗi giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị thí nghiệm, thí nghiệm ảo để giảng dạy vừa nâng cao hiệu quả vừa xây dựng tính ham hiểu biết, ham mê nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo khoa học nơi người học; nâng cao khả năng nhận thức, đảm bảo giờ dạy có chất lượng.

- Xây dựng một phong trào đổi mới cách dạy và cách học theo tinh thần đổi mới của nghị quyết 29/NQ-TW.

* Triển khai các hoạt động hỗ trợ

+ Duy trì việc học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thi 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị:

Mỗi thầy giáo, cô giáo phải nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh để có hành động cụ thể hàng ngày, thiết thực trong công tác nâng cao chất lượng công việc được giao, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân và lan tỏa sang tập thể học sinh.

+ Duy trì thực hiện cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”:

Tăng cường công tác tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của giáo viên trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Xác định vai trò của người thầy trước học sinh, đảm bảo chất lượng của nhà trường. Thực sự gương mẫu mọi lúc mọi nơi trong giao tiếp hàng ngày. Đầu tư thời gian tự học tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức để giờ dạy có hiệu quả chất lượng, xây dựng lòng đam mê khoa học, sáng tạo kỹ thuật cho bản thân và lan tỏa cho học sinh.

+ Duy trì thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục:

Nhà trường luôn xác định thực hiện cuộc vận động hai không trong giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên diễn ra liên tục hàng ngày trong mọi hoạt động giáo dục. Tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện, chống mọi gian lận trong thi và kiểm tra, đảm bảo công bằng trong việc đánh giá học sinh đồng thời thúc đẩy quá trình học tập nâng cao chất lượng.

+ Tiếp tục duy tri thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực:

Duy trì các hoạt động của phong trào đồng thời củng cố xây dựng mối quan hệ thân thiện trong nhà trường giữa cán bộ giáo viên nhân viên với nhau với học sinh và xã hội. Tạo môi trường lành mạnh trong sạch, an ninh trật tự đảm bảo đẩy lùi tiêu cực sâm nhập, quyết tâm phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực trong nhà trường. Xây dựng môi trường học tập, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phấn đấu.

+ Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, tăng cường quản lý trường học, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường:

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về  đạo đức học đường biết lễ độ học hỏi, kính trên nhường dưới, thân mật, cư xử đúng mực với thầy cô và bạn bè.

Xây dựng lối sống trong sáng, giản dị, không xa hoa lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công phòng chống các hiện tượng tiêu cực.

Xây dựng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc học tập khoa học để nắm bắt kiến thức và  hòa nhập cộng đồng, không bị tụt hậu trong xã hội hiện tại, không bị động lúng túng trong công việc hàng ngày.

Tăng cường hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội quy, quy định của nhà trường. Kiên quyết phòng chống tiêu cực, bạo lực, đảm bảo an ninh trật tự để học sinh yên tâm phấn đấu vươn lên.

+ Tích cực phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện luật trong học sinh, thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường, nâng cao nhận thức về pháp luật để điều chỉnh hành vi cá nhân, tự giác trong thực thi pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên đảm bảo mọi pháp luật được thực hiện nghiêm túc trong nhà trường.

+ Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

+ Duy trì ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của nhà trường đảm bảo khoa học, chính xác trong tất cả các lĩnh vực.

3. Đổi mới công tác quản lý

Nhà trường tích cực đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục

Thực hiện báo cáo thường kỳ nhanh chóng, chính xác, khoa học. Tất cả các văn bản kiểm tra báo cáo được thể chế hóa theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm có thể cập nhật để Ban giám hiệu nắm bắt kịp thời hàng ngày.

Thực hiện phân cấp quản lý giao quyền chủ động triển khai các công việc cho từng thành viên trong Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, các đoàn thể phụ trách, theo dõi, giám sát việc thực hiện, báo cáo Lãnh đạo nhà trường.

Nhà trường kết hợp theo dõi, nắm bắt thông tin để đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ.

4. Phát triển đội ngũ

Hàng năm đánh giá chính xác năng lực, sở trường của từng cá nhân để điều chỉnh, phân công nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thúc đẩy hoạt động và chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy mới nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ dạy.

Chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để đào tạo dự nguồn cho nhà trường.

5. Đổi mới thi, kiểm tra

Thực hiện công tác thi và kiểm tra nghiêm túc, khoa học đánh giá đúng thực lực của giáo viên và học sinh để có điều chỉnh công tác phù hợp với từng đối tượng trong nhà trường.

Thực hiện triệt để cuộc vận động hai không chống tiêu cực và bệnh thành tích để tạo công bằng trong giáo dục, tạo sự tin tưởng cho học sinh phấn đấu vươn lên.

Tất cả giáo viên phải dạy đúng, đủ chương trình đảm bảo đúng yêu cầu kiến thức, học sinh biết vận dụng sáng tạo để làm bài và trong cuộc sống.

Nghiên cứu, tiếp cận hình thức thi tốt nghiệp cấp quốc gia để có phương pháp dạy học phù hợp.

6. Tăng cường nguồn đầu tư, xã hội hóa giáo dục

- Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả các nguồn tài chính để phát triển giáo dục.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đầu tư đúng mục đích để tăng cường phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Duy trì công tác tuyên truyền về xã hội hóa giáo dục kêu gọi các nguồn tài trợ của cá nhân, tập thể, cộng đồng xã hội ủng hộ giúp đỡ nhà trường.

- Tiếp tục xây dựng củng cố về cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị cần thiết đảm bảo đủ phục vụ cho giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng.

- Từng bước hiện đại hóa cơ sở kỹ thuật phục vụ giảng dạy, chú trọng phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng rộng khắp vào công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường.

- Thực hiện tốt chính sách xã hội đảm bảo mọi chế độ ưu tiên, miễn giảm, hỗ trợ người có công, người nghèo, học sinh khuyết tật.

- Duy trì và phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

- Tiếp tục thực hiện quyên góp và tặng sách cũ, máy tính CASIO cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Duy trì đầu tư phát triển cơ sở vật chất và chất lượng giữ vững thành tích của trường .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Dựa vào Kế hoạch của nhà trường các tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Ban giám hiệu và các tổ trưởng theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của cán bộ giáo viên nhân viên.

- Kế hoạch này được triển khai ngay từ đầu năm học, hàng tháng các bộ phận đánh giá báo cáo Hiệu trưởng.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- CĐ, ĐT, Tổ CM (để thực hiện)

- Website trường

- Lưu: (VP).

HIỆU TRƯỞNG