SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:   /KH.TT                                                Thạnh Trị, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP

Năm học 2016 – 2017  

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường về công tác duy trì sĩ số lớp;

Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, trường THPT Thạnh Tân đề ra kế hoạch phối hợp với địa phương vận động học sinh ra lớp cụ thể như sau:

      I.  Mục đích thực hiện: Vận động 100% học sinh trong năm học 2016-2017 chưa ra lớp trở lại lớp.

  1. II.    Đối tượng vận động:

-         Học sinh chưa ra lớp nhưng còn ở tại địa phương.

-         Học sinh nghỉ học thường xuyên hoặc có nguy cơ bỏ học.

III. Thời gian vận động:

-         Bắt đầu: 21-26/9/2016.

  1. IV.  Hình thức vận động:
  2. 1.      Thành lập các đoàn vận động:

1.1 Trong địa bàn xã Thạnh Tân:

*  Đoàn 1:

-   Trưởng đoàn: cô Lý Thị Mỹ Á.

-   Thư ký: thầy Nguyễn Thanh Đạo.

-  Thành viên: Tổ Toán – Lý – Tin- CN, Trưởng Ban nhân dân các ấp: A2, B2, B1, Tân Lợi.

-  Phụ trách vận động các địa bàn: A2, B2, B1, Tân Lợi.

* Đoàn 2:

-   Trưởng đoàn: cô Phạm Vĩnh Trinh.

-   Thư ký: cô Nguyễn Thị Hà

-  Thành viên: Tổ Hóa- Sinh, Trưởng Ban nhân dân các ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước.

-  Phụ trách các địa bàn: ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước.

1.2  Ngoài địa bàn:

* Đoàn 3: Tổ Văn (Trưởng đoàn là tổ trưởng): chịu trách nhiệm vận động học sinh bỏ học xã Tân Long.

* Đoàn 4: Tổ Sử - Địa - GDCD (Trưởng đoàn là tổ trưởng): chịu trách nhiệm vận động học sinh bỏ học xã Thạnh Trị.

* Đoàn 5: Tổ Ngoại ngữ-Thể dục-Quốc phòng-Năng khiếu (Trưởng đoàn là tổ trưởng): chịu trách nhiệm vận động học sinh bỏ học xã Tuân Tức, xã Lâm Tân

2. Lập danh sách theo ấp, chuẩn bị mẫu biên bản: thầy Quách Hồng Thanh.

3.  Cách thức tiến hành:

-  Các đoàn tham gia vận động theo thời gian qui định. Riêng đoàn 3, 4, 5 chủ động vận động theo tình hình tổ và kịp tiến độ chung của kế hoạch.

-  Lập biên bản vận động phải ghi rõ ý kiến phụ huynh (nếu nghỉ phải nêu rõ lý do) và phải có đầy đủ chữ ký (Thư ký; cha mẹ HS; thành viên đoàn vận động).

-  Tổng hợp hồ sơ vận động (Biên bản) gởi về thầy Di Thanh Tuấn tổng hợp vào thứ tư 28/9/2016.

      Trong quá trình vận động có gì khó khăn, vướng mắc liên hệ ngay với giáo viên phụ trách (thầy Thanh) để được chia sẻ.

                                                                                  

                                                                        

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG