QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2017-2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

───────

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

───────────────────

 

Số: ……/QĐ-TT

Thạnh Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học 2017-2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2017-2018 (có phân công cụ thể kèm theo).

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo quyết định số:……. /QĐ-TT ngày 16 tháng 8 năm 2017

của Hiệu trưởng trườngTHPT Thạnh Tân)

1. Hiệu trưởng:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quả lý; trực tiếp phụ trách các mặt công tác:

- Xây dựng quy hoạch, phát triển nhà trường;

- Công tác Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế;

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường;

- Công tác giáo dục hòa nhập, giáo dục dân tộc; 

- Công tác kiểm tra nội bộ;

- Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Công tác dạy thêm, học thêm;

- Công tác vận động học sinh ra lớp

- Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên môn. (Lịch báo giảng, Kế hoạch của tổ chuyên môn, Kế hoạch giảng dạy của giáo viên, …)

- Công tác chủ nhiệm;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường;

- Quản lý chương trình đánh giá xếp loại học sinh;

- Phụ trách phong trào thi đua

- Công tác ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống;

- Công tác tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh đại học – cao đẳng  và dạy nghề;

- Tổ chức, quản lý nhân sự của tổ hành chính - văn phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong tổ.

2. Phó Hiệu trưởng:

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực của nhà trường, cụ thể như sau:

- Công tác về cơ sở vật chất của nhà trường;

- Công tác trật tự - kỷ luật

- Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao;

- Phụ trách tổ chức các sự kiện trong nhà trường;

- Phụ trách các dịch vụ trong nhà trường;

- Công tác Y tế trường học, Chữ thập đỏ, lao động, vệ sinh trường - lớp; 

- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động của tổ, xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học, kế hoạch sử dụng và khai thác có hiệu quả các phòng thực hành, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Giúp tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch dạy học và các hoạt động khác của nhà trường, kiểm tra đôn đốc tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận - nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, trao đổi và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch giảng dạy. Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo;

- Trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ - hội giảng - thao giảng, tổ chức sinh hoạt và báo cáo chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên;

- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi tổ viên nghỉ bệnh hoặc đi công tác;

- Tham gia cùng Lãnh đạo nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy - học;

- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên theo chuẩn nghề nghiệp và quy định hiện hành, đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên;

- Thực hiện công việc khác khi được Lãnh đạo phân công.

4. Tổ trưởng tổ hành chính - văn phòng

Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của trường cũng như các công việc do Hiệu trưởng phân công sau đây:

- Tổ chức giao tiếp đối nội và đối ngoại với vai trò là cầu nối với các bộ phận, đơn vị trong và ngoài nhà trường và với người dân;

- Chịu trách nhiệm về công tác văn thư - lưu trữ; giúp Lãnh đạo giải quyết văn bản và theo dõi việc giải quyết các văn bản;

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn văn bản cho lãnh đạo, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản do nhà trường ban hành;

- Có kế hoạch thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm;

- Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường;

- Phân công thành viên theo dõi và cập nhật sổ Bảo hiểm của CB-GV-NV trong trường;

- Tham gia các hoạt động khác khi Lãnh đạo phân công.

5. Thư ký Hội đồng:

        - Ghi chép biên bản các Hội nghị, các cuộc họp;

- Phối hợp Tổ Văn phòng tố chức các buổi lễ;

- Hỗ trợ phụ trách các kỳ thi; kiểm tra, tổng kết điểm, …;

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu Lãnh đạo.

6. Giáo viên bộ môn:

- Thực hiện dạy học theo kế hoạch và phân công chuyên môn của nhà trường; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn trường trong dạy học và giáo dục học sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Giáo viên chủ nhiệm

Ngoài các nhiệm vụ của GVBM, GVCN còn có những nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

- Phụ trách dạy các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp;

- Phối hợp với các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn trường, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc nhập đữ liệu  sổ điểm điện tử và ghi học bạ học sinh;

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Lãnh đạo.

8. Nhân viên:

      - Tổng hợp các số liệu của nhà trường, lưu trữ (thành tích của tập thể, cá nhân, các danh hiệu đạt được của tập thể, cá nhân, chứng nhận SKKN…)

- Quản lí, lưu trữ hồ sơ của nhà trường;

- Trực tiếp làm công tác thi; nhập dữ liệu, quản lí hồ sơ…

- Quản lí sổ báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm;

- Thực hiện chế độ hành chính một cửa;

       - Bảo vệ cơ quan, chăm sóc sức khỏe CB-GV-NV-HS, vệ sinh cơ quan;

       - Báo cáo tài chính, quản lý ngân sách, …

       - Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

* Lưu ý:

- Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Các thành viên được phân công có trách nhiệm :

+ Cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra - thanh tra;

+ Tham m­ưu với Lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

+ Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, địa phương trong các hoạt động giáo dục học sinh và xã hội hóa giáo dục, góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng để phát triển nhà trường;

- Nội dung công việc được giao sẽ có sự thay đổi tùy tình hình thực tế của nhà trường.

__________________

 

Bài tin liên quan