KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./KH-TT

Thạnh Trị, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018

 
 

 

          Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017 và căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường đầu năm học 2017-2018, Trường THPT Thạnh Tân xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường;

- Giúp học sinh nhận thức về khả năng của bản thân, lựa chọn môn học phù hợp với thế mạnh, là cơ sở để định hướng đúng đắn khi lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai;

- Tạo tiền đề giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong vận dụng kiến thức đã học vào rèn luyện cho học sinh.

2. Yêu cầu.

- Học sinh chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của nhà trường.

- Giáo viên bồi dưỡng  xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng cụ thể trước khi dạy; nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng

II/. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG, THỜI LƯỢNG

  1. Phân công giáo viên bồi dưỡng.

Stt

Họ và tên

Môn

Tổng số tiết/môn

Ghi chú

 

1

 

Trương Thị Thu Nga

Văn

112

02 buổi/tuần/

04 tiết

2

Di Thanh Tuấn

 

Toán

CASIO

 

112

02 buổi/tuần/

04 tiết

3

Phạm Tuấn Thanh

CASIO

112

02 buổi/tuần/

04 tiết

4

Phạm Vĩnh Trinh

Sinh

CASIO

112

02 buổi/tuần/

04 tiết

5

Nguyễn Thị Hà

Hóa

112

02 buổi/tuần/

04 tiết

6

Lê Hồng Thảo

 

Sử

 

56

01 buổi/tuần/

02 tiết

7

Âu Thị Khiếm

Địa

56

01 buổi/tuần/

02 tiết

8

Lê Kim Lượng

GDCD

      56

02 buổi/tuần/

02 tiết

9

Lê Thanh Xuân

Thể dục

56

02 buổi/tuần/

02 tiết

 

2. Đối tượng, điều kiện thành lập đội tuyển học sinh giỏi.

          a. Đối tượng.

   GVBM lựa chọn trên cơ sở tư vấn cho học sinh đăng ký.

          b. Điều kiện thành lập đội tuyển học sinh giỏi.

          - số lượng học sinh mỗi môn do GVBM quyết định;

          - Phải trải qua đợt thi chọn đội tuyển do nhà trường tổ chức vào đầu tháng 03/2018.

3. Thời gian thực hiện.

- Từ 21/8 đến 29/8/2017: Họp hội đồng sư phạm, phân công nhiệm vụ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ trưởng (nhóm trưởng) chuyên môn lập kế hoạch bồi dưỡng HSG, họp nội bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG phân công nhiệm vụ biên soạn nội dung bồi dưỡng theo từng chuyên đề của từng môn sau đó phân công số lượng chuyên đề bỗi dưỡng cho từng giáo viên tham gia bỗi dưỡng môn học đó và nộp về BGH (kèm theo bảng phân công giáo viên bồi dưỡng theo từng chuyên đề); tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi thi chọn đội tuyển ;

- Từ 01/9/2017: BGH duyệt giáo trình bồi dưỡng HSG ;

- Từ 07/9/2017 Bắt đầu dạy bồi dưỡng với thời lượng 02 buổi/tuần/môn/04 tiết và 02 buổi/tuần/môn/02 tiết (Vào các ngày trong tuần, do giáo viên đăng ký lịch và tổ chức học tại trường).

Thời gian cụ thể: Theo thời khoá biểu.

III/. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.

  1. Hiệu trưởng.

- Phụ trách trực tiếp, chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng CM, GV về công tác bồi dưỡng HSG; kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của các cá nhân có liên quan.

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng và giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi các môn học;

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG, phân công nhiệm vụ PHT, GV bồi dưỡng;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy;

- Cùng với tổ chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Chỉ đạo thư viện mua tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG.

2. Phó Hiệu trưởng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG;

- Tham mưu với Hiệu trưởng quyết định đội tuyển học sinh giỏi trên cơ sở đề xuất của giáo viên bồi dưỡng;

3. Tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn.

- Có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng lên kế hoạch chi tiết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn;

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi theo từng bộ môn và giáo trình chi tiết của bộ môn trước khi trình BGH;

- Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Tham mưu BGH về các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng;

4. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng HSG.

- Cập nhật sổ nhật kí theo dõi quá trình học tập của học sinh;

- Trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao theo hướng cá thể hóa;

- Cung cấp các nguồn tư liệu, các nguồn tài liệu để học sinh tự nghiên cứu thêm ở nhà;

- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất;

- Phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà;

- Hàng tuần báo cáo tình hình chuyên cần của học sinh cho Hiệu trưởng, hàng tháng nhận xét kết quả học tập của học sinh và báo cáo cho Hiệu trưởng để kịp thời chỉ đạo chuyên môn;

- Đề xuất thay đổi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng và danh sách đội tuyển dự thi cấp Tỉnh;

- Tham khảo đề thi HSG 03 năm gần nhất của tỉnh Sóc Trăng và một số tỉnh thành khác (đặc biệt chú ý các tỉnh thành phía Bắc); tham khảo một số tài liệu bồi dưỡng uy tín trước khi xây dựng kế hoạch và giáo trình giảng dạy.

5. Các lực lượng khác.

- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm và tình hình chuyên cần của học sinh tham gia bồi dưỡng. Liên hệ với giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm học tập.

- Đối với giáo viên bộ môn: quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn, tạo điều kiện để học sinh an tâm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Đối với cha mẹ học sinh: tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập.

- Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành tốt các nội quy, không tùy tiện bỏ học, đổi môn, đảm bảo chuyên cần trong suốt quá trình học tập; chấp hành tốt quy định của giáo viên bồi dưỡng. 

III. KINH PHÍ .

Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác, cụ thể như sau:

+ Đối với kinh phí từ ngân sách: Chi trả cho 09 môn văn hóa cấp tỉnh;

+ Đối với các nguồn thu hợp pháp khác: tùy theo nguồn kinh phí thu được, nhà trường sẽ tiến hành khen thưởng cho các thầy cô đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG                             

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018 của Trường THPT Thạnh Tân, đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.           

 

Nơi nhận:

  • BGH nhà trường;
  • TTCM, Giáo viên bồi dưỡng, GVCN;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài tin liên quan