Hội nghị chuyên đề: "Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học"

Hội nghị chuyên đề: "Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học"