HỌP HỘI ĐỒNG ĐẦU NĂM 2019-2020

Thời gian: 8h00, ngày 16/8/2019

Địa điểm: Hội trường THPT Thạnh Tân

Thành phần: toàn thể giáo viên nhà trường.

Chủ tọa cuộc họp

Quyết định công nhận tổ trưởng 2019-2020

Quyết định công nhận tổ phó năm 2019-2020

                                                                                                                        Nguồn BGH