SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ------------------------------                                           -------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 01/2016

 

STT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

Tiếp tục giáo dục tư tưởng chính trị giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nền nếp lớp

Tháng 01

2

Có biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn hiện tượng học sinh bỏ học

Tháng 01

3

Báo cáo đầu tháng; nhắc nhở học sinh đóng đủ các khoản (vệ sinh phí, gửi xe)

Tháng 01

4

GVCN thực hiện đúng theo kế hoạch nhà trường đã đưa ra về công tác chủ nhiệm lớp (xếp loại 02 mặt giáo duc, ghi và phát Phiếu liên lạc, hoàn thành nội dung Sổ Ghi tên, ghi điểm điện tử,…)

Tháng 01

5

Ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau, đặc biệt là ở thời điểm cuối học kỳ

Tháng 01

6

GVCN công khai kết quả đánh giá xếp loại 02 mặt giáo dục của học sinh. Hướng dẫn học sinh nắm bắt nội dung cơ bản của Thông tư 58 về Đánh giá xếp loại học sinh THPT (đặc biệt là học sinh Khối 10)

Tháng 01

7

Nhắc nhở học sinh luôn ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông

Tháng 01

8

Nhắc nhở học sinh tham gia tốt các phong trào do Đoàn trường phát động

Tháng 01

9

Tiếp tục giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang

Tháng 01

10

Bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ

Tháng 01

11

Tiếp tục chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 01

12

Nhắc nhở học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 01

                                                                                    

                                                                                   Thạnh Trị, ngày 20 tháng 12 năm 2015

                                                                                                               Hiệu  trưởng