SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ------------------------------                                             -------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 02/2016

 

TT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

Tiếp tục giáo dục tư tưởng giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nền nếp lớp

Tháng 02

2

Có biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn hiện tượng học sinh bỏ học và trong việc vận động học sinh ra lớp

Tháng 02

3

Tiếp tục lao động vệ sinh lớp và trường học sạch đẹp sau  khi nghỉ Tết Nguyên đán

Tháng 02

4

GVCN thực hiện đúng theo kế hoạch nhà trường đã đưa ra về công tác chủ nhiệm lớp sau Tết: xử lý nghiêm các trường hợp HS nhuộm tóc, tóc dài (HS nam)

Tháng 02

5

Tiếp tục ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

Tháng 02

6

Nhắc nhở HS đóng đủ các khoản: vệ sinh phí, tăng tiết, …

Tháng 02

7

Tiếp tục nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông khi đi học và ra về

Tháng 02

8

Nhắc nhở học sinh nghiêm túc học tập, đảm bảo sĩ số  trong thời gian sau Tết

Tháng 02

9

Tiếp tục giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang;

Tháng 02

10

Bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ

Tháng 02

11

Tiếp tục chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 02

12

Thường xuyên nhắc nhở học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 02

13

GVCN phối hợp tốt với Đoàn trường để chấn chỉnh, giáo dục kịp thời các trường hợp học sinh vi phạm nội qui

Tháng 02

                                                                                    

                                                                                   Thạnh Tân, ngày 20 tháng 01 năm 2016

                                                                                                               Hiệu  trưởng