SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ------------------------------                                             -------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 03/2017

 

TT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

 Tiếp tục giáo dục tư tưởng giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nề nếp lớp

Tháng 03

2

 Thường xuyên tìm biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn hiện tượng học sinh bỏ học và trong việc vận động học sinh ra lớp

Tháng 03

3

 Thường xuyên lao động vệ sinh lớp và trường học sạch đẹp

Tháng 03

4

 GVCN thực hiện đúng báo cáo sĩ số lớp vào đầu tháng

Tuần 1

5

 Tiếp tục ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

Tháng 03

6

 Động viên  HS tham gia và ủng hộ Hội thao Điền kinh cấp Tỉnh

Tháng 03

7

 Tiếp tục nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông

Tháng 03

8

 Nhắc nhở học sinh nghiêm túc học tập, đảm bảo sĩ số 

Tháng 03

9

 Tiếp tục giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang;

Tháng 03

10

 Bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ

Tháng 03

11

 Tiếp tục chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 03

12

 Thường xuyên nhắc nhở học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 03

13

 Tiếp tục mời phụ huynh vắng họp PHHS lần 2 (26/02/2017)

Tuần 01 & 02

14

 Vận động lớp tham gia tốt các phong trào do nhà trường và đoàn thể phát động (8/3, 26/3, …)

Tháng 03

15

 GVCN có kế hoạch và biện pháp cụ thể để cải thiện thứ hạng của lớp CN khi liên tục 02 tuần liền lớp xếp hạng cuối

Tháng 03

                                                                 

                                                                   Thạnh Trị, ngày 17 tháng 02 năm 2017

                                                                                        Hiệu  trưởng