SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ------------------------------                                            -------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 12/2016

 

STT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

Tiếp tục giáo dục tư tưởng giúp HS an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nề nếp lớp, giáo dục truyền thống ngày 01/12 và 22/12

Tháng 12

2

Nhắc nhở  HS ôn tập chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Thực hiện nghiêm túc nội qui thi

Tháng 12

3

Lao động, vệ sinh lớp học sạch đẹp

Tháng 12

4

GVCN phổ biến các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại rèn luyện cho HS. Tiếp tục phát huy vai trò cán bộ lớp trong quản lý lớp

Tháng 12

5

Tiếp tục thu học phí  (Kết thúc vào cuối tháng 12/2016); đăng nộp các khoản thu (tăng tiết, vệ sinh phí, …). Báo cáo đầu tháng kịp thời

Tháng 12

6

GVCN hướng dẫn HS xếp loại hạnh kiểm theo thứ hạng của lớp. Thực hiện các bước xếp loại hạnh kiểm HS theo qui định

Tháng 12

7

Có biện pháp khắc phục những trường hợp HS nghỉ K, đi trễ. Xử lí kịp thời các HS vi phạm nội quy

Tháng 12

8

Công khai kết quả xếp loại Hạnh kiểm và Học lực cho HS. Báo kết quả cho phụ huynh qua Sổ liên lạc điện tử

Trước

15/01/2017

9

Thường xuyên nhắc nhở HS chấp hành nội qui nhà trường, cương quyết không để hiện tượng học sinh uống rượu, đánh nhau trong  trường

Tháng 12

10

Tiếp tục hỗ trợ Đoàn trường theo kế hoach hàng tháng  của Đoàn

Tháng 12

11

Thường xuyên nhắc nhở HS bảo quản tốt cơ sở vật chất của lớp và của trường

Tháng 12

                                                                                    

                                                                                        Thạnh Trị, ngày 21 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                     Hiệu trưởng