SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

     TRƯỜNG  THPT THẠNH TÂN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ------------------------------                                         -------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 9/2016

 

TT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

  Tiếp tục giáo dục tư tưởng đạo đức, giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nền nếp lớp

Tháng 9

2

  Tiếp tục tham gia công tác vận động học sinh ra lớp theo kế hoạch của nhà trường

Tháng 9

3

  Thực hiện tốt phần việc được giao ở Lịch Công tác đầu năm

  Hoàn chỉnh hồ sơ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nộp lại cho Đoàn trường

Tháng 9

4

  GVCN  thực hiện báo cáo sĩ số lớp vào tuần đầu tháng

Tuần 1

5

  Ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

Tháng 9

6

  Lưu ý nhắc nhở học sinh đi đến nơi về đến chốn, không tụ tập nơi các hàng quán

Tháng 9

7

  Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông

Tháng 9

8

  Nhắc nhở học sinh nghiêm túc học tập từ đầu năm, đảm bảo sĩ số

  Lưu ý học sinh: không sử dụng điện thoại di động  trong giờ học

Tháng 9

9

  Giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang;

Tháng 9

10

  Thường xuyên bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ

Tháng 9

11

  Chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 9

12

  Lưu ý học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 9

13

  Vận động lớp tham gia tốt các phong trào do nhà trường và đoàn thể phát động

Tháng 9

14

  GVCN quản lý chặt HS lớp chủ nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình học sinh vắng, trễ, bỏ tiết và báo cáo kịp thời cho BGH nhà trường

Tháng 9

15

  Thông báo và chuẩn bị nội dung Đại hội PHHS  (CN25/9/2016)

Tháng 9

                                                                                    Thạnh Trị, ngày 24 tháng 8 năm 2016

                                                                                                Hiệu  trưởng