Thời gian vận động:  Bắt đầu: 20/02/2019  đến hết ngày 21/02/2019.

*  Đoàn 1:

-  Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thanh Đạo – ĐUV, Bí thư chi bộ 01.

-  Thư ký: Đ/c Trần Tố Trâm.

-  Thành viên: Đ/c Thư, Lâm, Hồng, Thal, Trưởng Ban nhân dân các ấp: A2, B2, B1, Tân Lợi, xã Thạnh Trị.

-  Phụ trách vận động các địa bàn: A2, B2, B1, Tân Lợi, xã Thạnh Trị.

* Đoàn 2:

-  Trưởng đoàn: Đ/c Phạm Vĩnh Trinh – ĐUV, P. Bí thư chi bộ 02.

-  Thư ký: Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh

-  Thành viên: Đ/c Kha, Tâm, Hiếu, Phong, Trưởng Ban nhân dân các ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước, xã Tuân Tức, Lâm Tân.

-  Phụ trách các địa bàn: ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước, xã Tuân Tức, Lâm Tân.

* Đoàn 3:

- Trưởng đoàn:  Đ/c Quách Hồng Thanh – ĐUV, Bí Thư Chi bộ 03.

- Thư kí: Đ/c Lê Thị Trúc Mai.

- Thành viên: Đ/c The, Trung, Thảo, Thi,

- Phụ trách vận động học sinh bỏ học xã Tân Long, Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi.

 

        ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠNH TRỊ                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN         Thạnh Trị, ngày 10  tháng 02 năm 2019

 

                           KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP

                  SAU TẾT KỶ HỢI

     Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường THPT Thạnh Tân về công tác duy trì sĩ số lớp;

     Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy trường THPT Thạnh Tân đề ra kế hoạch phối hợp với địa phương vận động học sinh ra lớp cụ thể như sau:

      I.  Mục đích thực hiện: Vận động 100% học sinh chưa ra lớp sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán để trở lại lớp.

  1. Đối tượng vận động:
  • Học sinh chưa ra lớp nhưng còn ở tại địa phương.
  • Học sinh nghỉ học thường xuyên hoặc có nguy cơ bỏ học.
  1. Thời gian vận động:  Bắt đầu: 20/02/2019  đến hết ngày 21/02/2019.
  2. Hình thức vận động:
  1. Thành lập các đoàn vận động:

*  Đoàn 1:

-  Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thanh Đạo – ĐUV, Bí thư chi bộ 01.

-  Thư ký: Đ/c Trần Tố Trâm.

-  Thành viên: Đ/c Thư, Lâm, Hồng, Thal, Trưởng Ban nhân dân các ấp: A2, B2, B1, Tân Lợi, xã Thạnh Trị.

-  Phụ trách vận động các địa bàn: A2, B2, B1, Tân Lợi, xã Thạnh Trị.

* Đoàn 2:

-  Trưởng đoàn: Đ/c Phạm Vĩnh Trinh – ĐUV, P. Bí thư chi bộ 02.

-  Thư ký: Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh

-  Thành viên: Đ/c Kha, Tâm, Hiếu, Phong, Trưởng Ban nhân dân các ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước, xã Tuân Tức, Lâm Tân.

-  Phụ trách các địa bàn: ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước, xã Tuân Tức, Lâm Tân.

* Đoàn 3:

- Trưởng đoàn:  Đ/c Quách Hồng Thanh – ĐUV, Bí Thư Chi bộ 03.

- Thư kí: Đ/c Lê Thị Trúc Mai.

- Thành viên: Đ/c The, Trung, Thảo, Thi,

- Phụ trách vận động học sinh bỏ học xã Tân Long, Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi.

2. Lập danh sách theo ấp, chuẩn bị mẫu biên bản: Đ/c Quách Hồng Thanh.

3.  Cách thức tiến hành:

-  Các đoàn tham gia vận động theo thời gian qui định.

-  Lập biên bản vận động phải ghi rõ ý kiến phụ huynh (nếu nghỉ cần nêu rõ lý do) và phải có đầy đủ chữ ký (Thư ký; Cha mẹ HS; thành viên đoàn vận động).

-  Tổng hợp hồ sơ vận động (Biên bản) gởi về Đ/c Di Thanh Tuấn tổng hợp vào ngày 23/02/2019.

Lưu ý: GVCN không được phân công nhưng lớp có học sinh bỏ học vẫn phải theo cùng với đoàn vận động để vận động học sinh trở lại lớp.

      Trong quá trình vận động có gì khó khăn, vướng mắc liên hệ ngay với giáo viên phụ trách (Đ/c Thanh) để được chia sẻ.

                                                                                                                                                            

                                                                             T/M BCH ĐẢNG BỘ